Friday, September 13, 2013

Công bố Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Đến nay sau 24 năm liên tiếp tổ chức, lễ hội không ngừng được bảo tồn, phát huy các giá trị, hoàn thiện, nâng      cao về quy mô, đồng thời vẫn giữ nguyên những nguyên tố dân gian, giá trị văn hóa truyền thống. Bằng những nuốm trong việc khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của quần chúng Hải      Phòng cũng như những giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống độc đáo, vốn có của Lễ hội chọi Trâu Đồ Sơn, năm 2000, lễ hội được Bộ VH-TT& DL xác nhận là một trong 15 lễ hội lớn của cả nước. Đợt vinh danh lần này góp phần khẳng định      giá trị của lễ hội mang tầm nhà nước, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, bảo tàng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiền tiến, đượm đà bản sắc dân tộc.

No comments:

Post a Comment