Tuesday, August 13, 2013

Ít đơn vị tham gia giảm khí thải

Một trong những cách thức để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên là phải nâng cao vai trò quản lý trong công tác phòng biến đổi khí hậu (BĐKH).

Cải thiện dây chuyền, công nghệ sinh sản để tiện tặn năng lượng

CôngThương- Theo đó, phải xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia; bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách cho kiểm kê khí nhà kính định kỳ. Xây dựng kịch bản phát thải cơ sở đến năm 2020 cho các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, quản lý dùng đất và chất thải. Chuẩn bị các điều kiện cấp thiết và xác định các cơ sở pháp lý để tiến tới hình thành, thúc đẩy phát triển thị trường carbon trong nước và xúc tiến tham dự thị trường carbon toàn cầu. Thẩm tra, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực BĐKH, nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chủ động ứng phó cho công tác này. Cần phân định rõ chức năng quản lý quốc gia về đối phó với BĐKH, khắc phục sự chồng chéo về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, cắt cử, phân cấp không hạp, cũng như xây dựng cơ chế liên ngành, liên vùng và thống nhất làm mai quản lý quốc gia đối với nhiệm vụ ứng phó với BĐKH. Đưa nội dung đối phó với BĐKH vào chương trình giáo dục, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tuyên truyền trên các dụng cụ thông báo đại chúng. Xây dựng năng lực, kỹ năng, phổ quát kinh nghiệm phòng, tránh thiên tai, thích ứng với BĐKH cho quần chúng, bảo đảm mọi người dân và toàn tầng lớp luôn sẵn sàng ứng phó với BĐKH.

Các ngành công nghiệp cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sinh sản theo hướng thân thiện với môi trường, tần tiện năng lượng, dùng hiệu quả tài nguyên, ít chất thải và carbon thấp. Chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế và phát triển quan hệ đối tác chiến lược; tăng cường luận bàn thông báo, kinh nghiệm, hội thoại chính sách, hiệp tác trong dự báo, đào tạo nguồn nhân công, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các nước về ứng phó với BĐKH.

GSNguyễn Ngọc Trân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đối phó BĐKH khu vực ĐBSCL:

DN có thể cắt giảm khí thải bằng cách cải thiện dây chuyền, công nghệ sản xuất để hà tằn hà tiện năng lượng; xanh hóa sản xuất; sử dụng nguyên, nhiên liệu thân thiện với môi trường để tồn tại và phát triển vững bền.

Theo nhiều chuyên gia, hiện có rất ít doanh nghiệp (DN) tham dự đối phó với BĐKH. Số lượng DN được chứng thực Doanh nghiệp Xanh rất ít, trong khi vẫn còn 70% DN xả khí thải chưa đạt tiêu chuẩn ra môi trường. Mặt khác, hoạt động quan trắc khí thải ống khói ở nước ta còn nhiều hạn chế. Hiện chúng ta mới chỉ đo “nhanh” các chất khí gây ô nhiễm như SO 2 và CO bằng máy phân tích cầm tay. Những phép đo này không ăn nhập với các quy trình chuẩn được áp dụng trên thế giới.

Tháng 6 vừa qua, Bộ công thương nghiệp đã phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội thảo về đường phát thải cơ sở và đào tạo chuyển giao kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực năng lượng.

Theo cơ chế buôn bán khí thải của Nghị định thư Kyoto, việc buôn bán khí thải được khuyến khích như là phương tiện để các nhà nước công nghiệp hóa thực hiện cam kết giảm thiểu khí thải của mình.

Những nhà nước đang phát triển không bị buộc ràng bởi cam kết phải cắt giảm khí nhà kính của nghị định thư Kyoto có thể cải thiện tình hình kinh tế, xã hội và môi trường từ những dự án CDM. Ở mức độ toàn cầu, phê chuẩn các dự án giảm phát thải, CDM có thể khuyến khích đầu tư quốc tế, cung cấp các nguồn lực cấp thiết cho tăng trưởng kinh tế ở nhiều khu vực trên thế giới.

Cải thiện dây chuyền, công nghệ sản xuất để tần tiện năng lượng

No comments:

Post a Comment